Przejdź do treści

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach sportowych on-line prowadzonych przez Trener Personalny Kamil Kolarczyk (zwany dalej Organizatorem), NIP: 6423214036, REGON: 381622338 poprzez platformę internetową clickmeeting.com
 2. Za pośrednictwem platformy internetowej Organizator świadczy drogą elektroniczną na rzecz uczestników usługę zajęć on-line, które są odpłatne.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i każdy uczestnik podejmuje decyzję o udziale na własną odpowiedzialność.
 4. Przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zapisy na zajęcia

 1. Zapisy i zakup biletów na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej clickmeeting.com
 2. Uczestnik rejestrując się na płatne zajęcia on-line za pośrednictwem strony internetowej wybiera wydarzenie, którym jest zainteresowany oraz wypełnia dedykowany formularz i postępuje zgodnie z zaleceniami. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za odpłatne zajęcia on-line.
 3. Po dokonaniu opłaty za zajęcia uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną na adres a-mail podany w formularzu potwierdzenie, link dostępowy do platformy, na której odbywają się zajęcia oraz indywidualny kod (token), który umożliwia wejście do pokoju webinarowego, w którym odbędą się zajęcia.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracji uczestnik ma możliwość zapoznania się z niniejszym regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Uczestnik jest zobowiązany dokonać płatności za zakup zajęć on-line w terminie ustalonym na stronie internetowej. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie umożliwia uczestnictwo w zajęciach on-line.

Udział w zajęciach on-line

 1. Celem skorzystania z zajęć on-line organizowanego przez Organizatora za pośrednictwem platformy internetowej clickmeeting.com i płynnego sygnału transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Użytkownik powinien mieć również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość odbioru dźwięku), dopuszczające dochodzenie mu się z transmisją dźwięku w ramach zajęć on-line za pośrednictwem platformy internetowej clickmeeting.com
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć on-line do momentu jego rozpoczęcia. Zajęcia mogą być odwołane poprzez wiadomość na pocztę elektroniczną. W takim przypadku uczestnik otrzyma pełny zwrot uiszczonej opłaty za płatne zajęcia on-line w terminie 14 dni od momentu odwołania zajęć on-line
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zajęć on-line z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym Organizatora, jak również z przyczyn technicznych (w szczególności awarii sprzętu, braku prądu itp.).
 4. Nieobecność uczestnika na płatnych zajęciach on-line z przyczyn zaistniałych po jego stronie równoznaczne jest z należytym wykonaniem usługi przez Organizatora i powoduje wygaśnięcie po stronie uczestnika wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu umowy. Zajęcia są prowadzone na żywo i nie są rejestrowane. W razie nieobecności Uczestnik nie otrzyma nagrania oraz nie zostanie wykonana ponowna transmisja. Uczestnikowi nie przysługuje w takiej sytuacji zwrot uiszczonej opłaty za płatne zajęcia on-line.

Zdrowie uczestników oraz odpowiedzialność

 1. Przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że nie są mu znane jakiekolwiek przeciwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych uczestnik powinien niezwłocznie przerwać udział w zajęciach i skonsultować się z lekarzem.
 3. Uczestnictwo w zajęciach on-line jest dobrowolne i na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, szkody lub straty finansowe, wynikające z uczestnictwa w zajęciach on-line, w tym wypadki lub kontuzje, jakie mogą się wydarzyć w trakcie wykonywania ćwiczeń. Uczestnicy zajęć on-line powinni zapoznać się z własnym stanem zdrowia i konsultować się ze specjalistą przed rozpoczęciem zajęć on-line, aby upewnić się, że są one odpowiednie dla ich zdrowia i kondycji fizycznej.
 4. Uczestnicy zajęć on-line są odpowiedzialni za swoje własne bezpieczeństwo i zdrowie podczas wykonywania ćwiczeń. Organizator udziela wyłącznie ogólnych wskazówek dotyczących wykonywania ćwiczeń i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, urazy lub choroby wynikające z niewłaściwego wykonania ćwiczeń lub ignorowania instrukcji trenera. Uczestnicy powinni wykonywać ćwiczenia zgodnie z własnymi możliwościami oraz zasadami bezpieczeństwa.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały dydaktyczne i treści udostępniane w ramach zajęć są chronione prawami autorskimi.
 2. Uczestnicy zajęć on-line nie mogą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać oraz rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały dostępne na zajęciach on-line organizowanych przez Organizatora stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom tylko do prywatnego użytku. Materiały dostępne na zajęciach on-line nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie nie biorącym udziału w zajęciach on-line.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.